Landinspektør Sax Nielsen
Billig, kort og godt på Frederiksberg, i København og i resten af hovedstadsregionen
Skel og hegn
skel afsætning
Opdeling i ejerlejligheder
Lejearealer
Servitutter
Veje
skel afsætning

 
Bestemmelse af skel må kun foretages af en landinspektør med beskikkelse. Ved skellets bestemmelse inddrage måleoplysninger om skellets beliggenhed og observationer foretaget i marken, f.eks. indmåling af skelmærker og andet til brug for konstruktion af ejendommen.Der tages stilling til hævd og inden skellet afmærkes inddrages tilstødende grundejere.

Landinpektører har efter udstykningsloven ret til adgang til enhver ejendom uden retskendelse for at foretage opmålinger og afsætte skelmærker og andre varige mærker til brug for landmåling. Den der forvolder skade på afmærkningen skal betale for dets genetablering.

se lovbekendtgørelsen LBK nr 494 år 2003 på
www.retsinfo.dk

VelkommenFør du sælger/køberTjenesterTid og PrisAlmindelige spørgsmålEnglish